Audio Brains Co. Ltd.
yamazaki@audiobrains.com
Phone: +81 44 888 6761
Fax: +81 44 888 6762
http://www.audiobrains.com
3-1 Kajigaya, Miyamae-ku
Kawasaki-shi, Kanagawa, 216-0034
Japan
Territory: Japan